MR

Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerkrachten (50/50).

De MR is een wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, medewerkers en ouders en heeft vanuit haar rol instemmings-, advies-, en initiatiefrecht.

De MR bespreekt de algemene gang van zaken binnen de school en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals schoolbeleid, de inzet van personeelsformatie en financiële middelen.

De MR komt om de 6 weken bij elkaar en vergadert dan samen met de directeur.

De MR van De zonnebloem bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten die democratisch zijn gekozen.

MR leden oudergeleding:

Voorzitter: Najib
Leden: Murat, Elif

MR leden schoolgeleding:

Secretaris: 
Leden: Marcella Droppers, Sandy Venemans (notulist)

Meer informatie over de MR en haar doelen van dit schooljaar zijn binnenkort te vinden in het jaarplan.

Voor MR vragen en of opmerkingen, mail ons: mr.zonnebloem@simonscholen.nl

Uit elke MR heeft 1 ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

GMR

De GMR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad. De taken van de GMR zijn school overstijgend, van gemeenschappelijk belang en worden vastgelegd in een GMR-reglement.

De GMR vergadert minstens 4 keer per jaar en heeft een adviserende en controlerende rol. Het College van Bestuur overlegt namens het bestuur met de GMR.

De leden van de GMR zijn ouders en medewerkers die zijn voorgedragen vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen. Per school neemt 1 lid namens het personeel en 1 lid namens de oudergeleding deel aan de GMR.

Voorzitter GMR: de heer Dmitri Hogenkamp