Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. 

Schoolplan De Zonnebloem 2020-2024

Schoolgids

In de schoolgids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

Speerpunten schooljaar 2022-2023:

  • Professionele cultuur
  • Identiteit en Burgerschap
  • Profilering en marketing
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorg en begeleiding

Venster schoolgids 2023-2024

Schoolondersteuningsprofiel:

Als school maken wij tenminste één keer per vier jaar een SOP. Hierin staat wat wij doen om leerlingen goed onderwijs te bieden. Voor ons team is het SOP vooral een praktisch handvat om ons onderwijs steeds beter en passender te maken. Het SOP staat op een poster die wij als team regelmatig bespreken en bijstellen. Het SOP wordt besproken met de ouders en teamleden in de medezeggenschapsraad (MR): de MR heeft hierbij adviesrecht.

School Ondersteunings Profiel

Aanmelding:

Wilt u uw kind aanmelden?

Stuur een mailtje naar dezonnebloem@simonscholen.nl of bel met de school.

De school neemt contact met u op voor een eventuele rondleiding. 

Wij willen dat uw kind direct lekker in zijn of haar vel zit. Daarom bepalen we van ieder kind de beginsituatie. 

Hier kunt u het digitale aanmeldformulier downloaden.

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben wij helaas een wachtlijst voor de groepen 2 t/m 8.

Aanmeldformulier

Indien u gebruik wil maken van de bussen die in Deventer rijden, hier hebben wij ook een wachtlijst voor. Als u vragen heeft, kunt u deze mailen naar vervoerdeventer@simonscholen.nl.

Aanvraag schoolverzuim

Hieronder kunt u het formulier aanvraag schoolverzuim vinden.

Aanvraag schoolverzuim De Zonnebloem

 

Klachtenregeling

Het islamitisch onderwijs bevat een klachtenregeling voor alle betrokkenen bij de school. De volledige regeling ligt ter inzage op school en kan op verzoek van belanghebbenden worden ingezien. Indien een klacht niet door bemiddeling kan worden opgelost, wordt de klacht schriftelijk ingediend bij de klachtencommissie.

Stichting SIMON is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).
 

Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508 AD Utrecht

Bezoekadres: Gebouw "Woudstede" Zwarte Woud 2 3524 SJ Utrecht

Tel: 030-2809590 E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl

Website: www.onderwijsgeschillen.nl
 

Op de samenstelling van de Commissie, de behandeling van klachten die worden voorgelegd aan de Commissie en de termijnen waaraan zij zich dient te houden is het Reglement van de LKC van toepassing.

Dit reglement is te vinden op de website van Stichting Onderwijsgeschillen.
 

Contactpersonen sociale veiligheid

Op De Zonnebloem hebben wij 1 contactpersoon sociale veiligheid. De contactpersoon sociale veiligheid is aanspreekpunt voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, of ongewenst gedrag van een collega, enzovoorts. De contactpersoon kan de klager opvangen, wegwijs maken in de klachtenregeling, overzicht geven van mogelijke vervolgstappen zoals doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Contactpersonen sociale veiligheid op De Zonnebloem is: Mevrouw A. Dekker.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

De contactpersoon sociale veiligheid kan doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon die de melding of klacht verder in behandeling neemt. Ook kunnen medewerkers en ouders zelf contact opnemen met deze vertrouwenspersonen. Deze kan de klacht mogelijk via bemiddeling oplossen en advies of begeleiding bieden bij mogelijke vervolgstappen.

Onze vertrouwenspersoon, mevrouw Alice Vlottes is bereikbaar via mail: vertrouwenspersoon@bezemer-schubad.nl of de vertrouwenslijn van Bureau Bezemer & Schubad

(088-144 02 00).

Op www.bezemer-schubad.nl vindt u meer informatie en een contactformulier