Ouders

Ouders vervullen een belangrijke rol binnen basisschool De Zonnebloem, hun mening telt voor ons. Ouders kunnen participeren door een rol te vervullen in de MR (Medezeggenschapsraad), de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) of de Ouderraad.
MR
Iedere school heeft een eigen Medezeggenschapsraad (MR), deze raad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers en leerkrachten (50/50).

De MR is een wettelijk overlegorgaan voor de schoolleiding, medewerkers en ouders en heeft vanuit haar rol instemmings-, advies-, en initiatiefrecht.

De MR bespreekt de algemene gang van zaken binnen de school en overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals schoolbeleid, de inzet van personeelsformatie en financiële middelen.
De MR komt om de 6 weken bij elkaar en vergadert dan samen met de directeur.

De MR van De zonnebloem bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten die democratisch zijn gekozen.

MR leden oudergeleding:

Voorzitter: Najib
Leden: Murat, Elif

MR leden schoolgeleding:

Leden: Marcella Droppers, Sandy Venemans 

Meer informatie over de MR en haar doelen van dit schooljaar zijn binnenkort te vinden in het jaarplan.

Voor MR vragen en of opmerkingen, mail ons: 
mr.zonnebloem@simonscholen.nl

Uit elke MR heeft 1 ouder/verzorger zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

GMR

De GMR is vergelijkbaar met een ondernemingsraad. De taken van de GMR zijn school overstijgend, van gemeenschappelijk belang en worden vastgelegd in een GMR-reglement.

De GMR vergadert minstens 4 keer per jaar en heeft een adviserende en controlerende rol. Het College van Bestuur overlegt namens het bestuur met de GMR.


De leden van de GMR zijn ouders en medewerkers die zijn voorgedragen vanuit de medezeggenschapsraden van de scholen. Per school neemt 1 lid namens het personeel en 1 lid namens de oudergeleding deel aan de GMR.

Voorzitter GMR: de heer Dmitri Hogenkamp

Ouderraad

Elke SIMON school heeft een ouderraad (OR). De ouderraad bestaat uit een moeder- en vaderraad waarbij iedere raad aangepaste taken heeft. De ouders/verzorgers hebben een coördinerende en uitvoerende rol bij allerlei activiteiten binnen en buiten de school, zoals medewerking bij het gebed, de organisatie van feesten, zoals het Ramadan en Offer feest, pleinwacht, innen van de ouderbijdrage samen met de administratie, organiseren overblijven, ook organiseren zij samen met het team de schoolreizen en nog vele zaken meer.

De Ouderraad bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Derya
Penningmeester: Dudu
Leden: Ehsan, Hafsa en Meriam
U zult begrijpen dat zij het niet alleen kunnen, zij zullen middels mailing regelmatig om uw ondersteuning vragen. Help waar u kunt helpen! Email: ouderraad.dezonnebloem@simonscholen.nl

Voor meer informatie over de MR, GMR en OR kunt u contact opnemen met de school.

Vrijwillige ouderbijdrage:


De ouderbijdrage bedraagt 30,- per kind.

Schoolreisje en kamp:

Het schoolreisje per kind bedraagt €30,-.
De leerlingen in groep 8 gaan op kamp. Over de kosten krijgt u een brief van de leerkracht..Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT